Общи условия на играта на Germaine de Capuccini в Instagram

 

Играта на Germaine de Capuccini в Instagram започва на: 25.11 2021г.и завършва на: 05.12.2021г. Периодът на играта е 11 дни. Победителят ще бъде избран чрез томбола, а печелившият ще бъде обявен на 08.12.2021 в Instagram профила на germainedecapuccinibg и на сайта на Интеркозметика – Примавера Андорана, в секция новни – тук: https://intercosmetica.bg/news

 

Наградата е: 1 брой Комплект Series Moments, който съдържа: Hydracure Хидратиращ крем 50ml и Ампули за лице Flashlift 5x1ml.

Участието в играта не изисква покупка и не е обвързано с покупка.

 

ОРГАНИЗАТОР

  1. Играта се организира и провежда от „Интеркозметика – Примавера Андорана“ ООД, наричана по-нататък „Организатор”.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

2.1. Всички участници се задължават да спазват условията на играта, описани тук, в „Официални правила“ и публикувани на сайта на www.intercosmetica.bg.

2.2. Пълните правила са публикувани на www.intercosmetica.bg и са достъпни за целия период на играта.

2.3. „Интеркозметика – Примавера Андорана“ ООД си запазва правото по всяко време да променя и/или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.intercosmetica.bg

2.4. Всеки участник в играта се съгласява да спазва Официалните правила и сроковете на играта.

 

ТЕРИТОРИЯ

 

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 

4.1. Играта започва на 25.11.2021 г. и продължава до 05.12.2021 г.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

5.1. В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, навърщили 18-годишна възраст към дата на започване на играта.

5.2. В играта нямат право да участват служителите на „Интеркозметика – Примавера Андорана“ ООД, както и членовете на техните семейства.

5.3. Участието в играта не е обвързано с покупка.

 

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Всички, които искат да се включат в играта следва:

  • Да последвате Instagram профила на Germaine de Capuccini Bulgaria на адрес: germainedecapuccinibg
  • Да отбележите в коментар поне две приятелки

 

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ.

 

6.1. Наградата е предоставена от Организатора на играта – 1 брой Комплект Series Moments, който съдържа: Hydracure Хидратиращ крем 50ml и Ампули за лице Flashlift 5x1ml.

6.2. Общ брой на наградите е един комплект.

6.3. Участникът, изтеглен на случаен принцип ще бъде обявен на сайта на www.Intercosmetica.bg, както и във Instagram на germainedecapuccinibg.

6.4. В двудневен срок, Организаторът ще се свърже, чрез съобщение в Instagram с победителя, за да бъде уточнен адрес на получаване на наградата.

6.5. Наградата ще бъде изпратена, чрез куриер за сметка на Организатора до адрес, в рамките на Република България.

 

ОТГОВОРНОСТ

 

8.1. Всяко участие извън периода на провеждане на играта, се счита за невалидно.

8.2. Всяко участие, при което не са спазени всички условия на играта, посочени в точка 5 се счита за невалидно.

8.3. Организаторът не носи отговорност, ако не може да установи контакт с печеливш участник или ако награда не бъде взета, при условията на точка 9 от настоящите правила.

 

НАГРАДИ - УСЛОВИЯ

 

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, и нямат паричен еквивалент. В този случай, ако печелившият няма възможност в определените срокове да вземе наградата, може да предостави данните на свой приятел.

9.2 Ако данните не бъдат предоставени в 5-дневен срок от контакта с наградения, ще бъде изтеглен на случаен принцип нов победител и обявен по установения ред.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

10.1. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, след като обяви това и в следните случаи:

  • при установяване на злоупотреба или нарушаване на правилата на играта;
  • в случай на форсмажорни обстоятелства;
  • по други обективни прични;

 

10.2. Организаторът има право да дисквалифицира участник в следните случаи:

  • нарушаване на Официалните правила;
  • недобросъветстно поведение и неуважително отношение към друг участник или към Организатора;
  • в случай на злоупотреба;

10.3. Участник, който е дисквалифициран не може да участва в томболата и не подлежи на компенсация.

 

СПОРОВЕ

 

11.1. При възникнали спорове между Организатора и участник в играта се прилагат всички практики за решаване на спорове по взаимно съгласие.

11.2. При спорове, които не могат да бъдат решение по взаимно съгласие, се отнасят към компетентния съд, съгласно българското законодателство.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

12.1. С участието си в Играта, физическите лица дават изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, предоставените лични данни да бъдат събирани и използвани за целите на Играта.

12.2. Участниците предоставят своите данни на „Интеркозметика – Примавера Андорана“ ООД доброволно и само за целите на играта.

12.3. Данните, събрани по време на играта, ще бъдат използвани само за целите на кампанията и няма да бъдат съхранявани, няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за други цели.

12.4. Можете да се запознаете с политиката за защита на личните данни на Организатора на този линк: https://intercosmetica.bg/privacy-policy